Về dự án

Nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, hướng đến mục tiêu năm 2025 đưa TPHCM trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư phát triển bền vững. TPHCM quyết định triển khai khảo sát DDCI với thông điệp: LẮNG NGHE – THẤU HIỂU – ĐỒNG LÒNG – ĐỘT PHÁ

DDCI là gì?

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ngành, Địa phương – DDCI (Department & District Competitiveness Index) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các Sở, Ngành, Địa phương trên toàn tỉnh.

Phương pháp DDCI?

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh được xây dựng dựa trên cơ sở bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI (Provincial Competitiveness Index) của phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam phối hợp với USAID (Hoa Kỳ). PCI là chỉ số đo lường và xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

DDCI là chỉ dẫn tin cậy về môi trường kinh doanh để tỉnh đưa ra những chương trình hành động thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và đầu tư trên địa bàn.

Chỉ số thành phần

  • Tính minh bạch và tiếp cận thông tin và chuyển đổi số
  • Chi phí không chính thức
  • Chi phí thời gian
  • Cạnh tranh bình đẳng
  • Hỗ trợ doanh nghiệp
  • Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự
  • Tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của đơn vị
  • Chỉ số xanh
  • Môi trường sống và sức khỏe
  • Khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
Tham gia
khảo sát ngay